Privacyverklaring BIJzonder Creatief & Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BIJzonder Creatief & Coaching, hierna: “Gonnie” verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je een coachingsessie aanvraagt, een tekening koopt of om een andere reden persoonsgegevens aan mij verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Ik adviseer je om de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: BIJzonder Creatief & Coaching, Vogelkersgaarde 19, 2803 TJ Gouda. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@bijzondercreatiefencoaching.nl of 06-12415010.

Welke gegevens verwerkt Gonnie en voor welk doel?
Gonnie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Gonnie verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelname aan een workshop of coachingsessie, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
2. Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld om het geld voor een coachingsessie af te wikkelen.
3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Gonnie en je te informeren over de voordelen van deelname aan de organisatie.

Telemarketing
Gonnie gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie.

Gonnie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Bewaartermijnen
Gonnie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan een programma en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Gonnie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Gonnie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Gonnie. Met de bewerkers heeft Gonnie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Gonnie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bijzondercreatiefencoaching.nl.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kan je eveneens contact opnemen met info@bijzondercreatiefencoaching.nl. Gonnie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Gonnie je hiervan op de hoogte brengen.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@bijzondercreatiefencoaching.nl.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Gonnie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Via info@creatiefencoaching.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gonnie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Gonnie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Cookies
Gonnie streeft ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op www.bijzondercreatiefencoaching.nl. Ze gebruikt cookies om jouw gebruiksgemak op de website te verbeteren en om advertenties en andere content te tonen naar gelang je interesses. Hier vind je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Indien je dat wenst, kun je jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Cookies stellen mij in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van mijn websites en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. In de cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies die Gonnie gebruikt zijn te verdelen in functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens. Daarnaast wordt je cookie voorkeur opgeslagen.

Analytische cookies
Met deze cookies kan ik het surfgedrag van bezoekers op de website meten zodat ik het gebruikersgemak kan verbeteren.

Tracking cookies
Cookies die worden gebruikt om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Facebookpixel:
Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) relevante Facebook-advertenties te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van het gedrag op de website.
Facebook: Het kunnen delen en liken van content via Facebook.
Instagram: Het kunnen delen en liken van content via Instagram. 

Als je cookies blokkeert op www.bijzondercreatiefencoaching.nl kun je deze site nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

error: Content is protected !!